زندگی در میان محرومیت ها هنوز جریان دارد

محرومیت های استان سیستان و بلوچستان تیم خبری اعزامی ایرنا،بر این اساس میز گردی را با اساتید دانشگاه استان سیستان و بلوچستان برگزار کرد، تا مشکلات این استان را بررسی کنند.