کمبود امکانات ورزشی در سیستان و بلوچستان نبود امکانات ورزشی در این استاد سدی برای پیشرفت نوجوانان است.