نویسنده: آزرو آدمزاد

محرومیت های سیستان و بلوچستان

کمبود امکانات ورزشی در سیستان و بلوچستان نبود امکانات ورزشی در این استاد سدی برای پیشرفت نوجوانان است.

زندگی در میان محرومیت ها هنوز جریان دارد

محرومیت های استان سیستان و بلوچستان تیم خبری اعزامی ایرنا،بر این اساس میز گردی را با اساتید دانشگاه استان سیستان و بلوچستان برگزار کرد، تا مشکلات این استان را بررسی کنند.