فانوسی باشیم برای کودکان بی پناه
روشنا فانوسی ست که شما روشن می کنید
قبل
بعدی

برخی از اهداف روشنا

جمع آوری پول برای خرید تانکر آب
۵۴%
کمک های مردمی آموزش تحصیلی ایتام
۳۵%
تهیه ویلچر برای معلولین
۲۰%

پوسترهای مناسبت ها​

مستندات

کمک به خانه پناه مهر روشنا

    ویدیوها